Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ủy viên HĐQT

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ủy viên HĐQT – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tuấn Anh – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: CTB – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 164.420 CP (tỷ lệ…

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Tổng giám đốc

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Việt – Mã chứng khoán: CTB – Tên của người có liên quan (NCLQ) tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Trọng Nam – Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT – Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con – Số lượng…

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ủy viên Hội đồng quản trị

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Bùi Thị Lệ Thủy – Mã chứng khoán: CTB – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 434.903 CP (tỷ lệ 3,18%) – Số lượng cổ phiếu đã bán: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện…

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam không còn là nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Mã chứng khoán: CTB – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 750.000 CP (tỷ lệ 5,00%) – Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng: 750.000 CP…

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Lan Phương – Mã chứng khoán: CTB – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.000 CP (tỷ lệ 0,44%) – Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện…