Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam không còn là nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Mã chứng khoán: CTB – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 750.000 CP (tỷ lệ 5,00%) – Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng: 750.000 CP…