Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ủy viên Hội đồng quản trị

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Bùi Thị Lệ Thủy – Mã chứng khoán: CTB – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 434.903 CP (tỷ lệ 3,18%) – Số lượng cổ phiếu đã bán: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện…