Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam không còn là nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

– Mã chứng khoán: CTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 750.000 CP (tỷ lệ 5,00%)
– Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng: 750.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0,00%)
– Ngày thực hiện giao dịch: 10/01/2022.

Xem tài liệu