Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Tổng giám đốc

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Việt

– Mã chứng khoán: CTB
– Tên của người có liên quan (NCLQ) tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Trọng Nam – Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT

– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con

– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 373.898 CP (tỷ lệ 2,73%)

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 250.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250.000 CP (tỷ lệ 1,83%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi danh mục đầu tư cá nhân

– Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 03/03/2022 đến ngày 18/03/2022

Xem tài liệu