Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam không còn là nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Mã chứng khoán: CTB – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 750.000 CP (tỷ lệ 5,00%) – Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng: 750.000 CP…

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Lan Phương – Mã chứng khoán: CTB – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.000 CP (tỷ lệ 0,44%) – Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện…