Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Lan Phương

– Mã chứng khoán: CTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.000 CP (tỷ lệ 0,44%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.000 CP (tỷ lệ 1,17%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi danh mục đầu tư cá nhân

– Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 04/01/2022.

Xem tài liệu