Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ủy viên HĐQT

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ủy viên HĐQT

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tuấn Anh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 164.420 CP (tỷ lệ 1,2%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP

– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 164.420 CP (tỷ lệ 1,2%)

Xem tài liệu