Thông báo kỳ nghỉ năm 2023

Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương tổ chức kỳ nghỉ năm 2023 cho người lao động
Thời gian: 03 ngày bắt đầu từ ngày 17/7/2023 đến hết ngày 19/7/2023.
Trân trọng thông báo!.