ĐH Công Đoàn lần thứ XXVIII-Nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2023, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXVIII, Nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội lần thứ XXVIII-Nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đã đánh giá đúng mức công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động nhiệm kỳ qua và xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khoá XXVII.
Đại hội đã bầu được Ban chấp hành khóa mới có đủ nhiệt huyết, sức khỏe và trình độ để lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XXVIII – Nhiệm kỳ 2023-2028 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên.