Trạm bơm Tiêu Đoan Hạ – Tỉnh Phú Thọ

Đây là trạm bơm buồng xoắn bệ tông đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam

Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm công trình trạm bơm Đoan Hạ, thuộc dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới

tỉnh Phú Thọ