Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tuấn Anh

– Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị

– Mã chứng khoán: CTB

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 164.420 CP (tỷ lệ 1,2%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 314.420 CP (tỷ lệ 2,3%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi danh mục đầu tư cá nhân

– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 24/03/2022 đến ngày 24/04/2022.

Xem tài liệu