Thông báo Giám đốc tài chính thay đổi tỷ lệ sở hữu.

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Bùi Thị Lệ Thủy

– Mã chứng khoán: CTB

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 634.903 CP (tỷ lệ 4,64%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 434.903 CP (tỷ lệ 3,18%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 16/01/2022.

Xem tài liệu