Nghị quyết số 03 của HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh tại Vietinbank Hải Dương

Nghị quyết số 03 của HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh tại Vietinbank Hải Dương.

Xem tài liệu