Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2021.

Xem tài liệu