Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ủy viên Hội đồng quản trị

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Bùi Thị Lệ Thủy

– Mã chứng khoán: CTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 434.903 CP (tỷ lệ 3,18%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 250.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 184.903 CP (tỷ lệ 1,35%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

– Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 07/03 đến ngày 09/03 năm 2022

Xem tài liệu