Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Uyên
– Mã chứng khoán: CTB
– Tên của người nội bộ tại tổ chức niêm yết: Vũ Kim Chúng
– Chức vụ hiện nay của người nội bộ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu người nội bộ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 818.400 CP (tỷ lệ 5,98%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 818.400 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 818.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 22/6/2022.

Xem tài liệu