Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán.

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền 15% năm 2018

Xem tài liệu