Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Xem tài liệu