Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ CĐ thường niên 2020 của VSD

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ CĐ thường niên 2020 của VSD.

Xem tài liệu