Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Xem tài liệu