Thông báo số 60 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐ CĐ thường niên 2020

Thông báo số 60 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐ CĐ thường niên 2020.

Xem tài liệu