Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 17/09/2018

Thông báo GD cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày.

Xem tài liệu