Thông báo giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng Công ty

– Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Lan Phương

– Mã chứng khoán: CTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.000 CP (tỷ lệ 0,44%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.000 CP (tỷ lệ 1,17%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi danh mục đầu tư cá nhân

– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 22/01/2022.