Quỹ AFC không còn là cổ đông lớn của Công ty

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Umbrella Fund- Mã chứng khoán: CTB

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 795.251 CP (tỷ lệ 5,81%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 265.084 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 530.167 CP (tỷ lệ 3,88%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 15/11/2021.

Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-CTB.html?_des_tab=3