Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 01/10/2021

Công bố Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 01/10/2021 của HĐQT Công ty về việc Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.

Xem tài liệu