Nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu và hoàn thiện các thủ hoàn thiện các công việc theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu và hoàn thiện các thủ hoàn thiện các công việc theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xem tài liệu