Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai và hoàn thiện công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai và hoàn thiện công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Xem tài liệu