Công ty quản lý Quỹ Vietinbank – cổ đông lớn, thay đổi tỷ lệ sở hữu

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
– Mã chứng khoán: CTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.360.000 CP (tỷ lệ 24,56%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.610.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 750.000 CP (tỷ lệ 5,48%)
– Lý do thay đổi sở hữu: chuyển trả cổ phiếu cho nhà đầu tư ủy thác
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 02/11/2021.

Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-CTB.html?_des_tab=3

Xem tài liệu