Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Kim Chúng
– Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty
– Mã chứng khoán: CTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 672.764 cổ phiếu, tỷ lệ 4,92%
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 672.764 cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 672.764 cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
– Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 24/5/2022.

Xem tài liệu