Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 của Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương được lập từ ngày 15/01/2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả HDSX KD , Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, Bản báo cáo thuyết minh tài chính.

Xem tài liệu