VAN MỘT CHIỀU

VAN MỘT CHIỀU

DN  tới 600mm

Áp suất  tới 40 Bar