TUỐC BIN BƠM

TUỐC BIN BƠM

Tuốc bin bơm

Lưu lượng bơm tới 500 m³/h

Cột áp tới 40m

Lưu lượng tuốc bin tới 5000 m³/h