QUẠT CÔNG NGHIỆP

QUẠT CÔNG NGHIỆP

 

Lưu lượng tới 100.000 m³/h

Áp suất tới 1500 Pa

Công suất  tới  200kW