Trạm Bơm Kinh Thanh II

  • 10:49 - 21/09/2018

Dự án: Đầu tư xây dựng trạm bơm Kinh Thanh II, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Mô tả chi tiết: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 04 tổ máy bơm HTĐ30600-6,3 lắp động cơ 730Kw-290v/p và thiết bị cơ khí máy bơm, lắp đặt, vận hành,

chạy thử cho trạm. Mỗi tổ bơm có công xuất 30.600m3/h. Trạm bơm đã chạy vận hành thử từ 30/6 đến nay với hệ số tiêu thoát nước đạt 4,5lít/giây, đảm

bảo tiêu thoát nước cho 27.000 ha đất sản xuất của huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.