Trạm bơm Kênh Vàng II

Trạm bơm Kênh Vàng II

– Dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)

Thiết bị, hàng hóa: 20 bơm HTĐ 8000-6,45 có Q=8000m3/h, H=6,45m, lắp động cơ 200Kw-590v/p, 21 bộ hệ thống đo, 20 tủ khởi động và điều khiển động cơ, 03 bàn điều khiển trung tâm, 05 tủ đầu vào, 02 tủ phân đoạn, 01 tủ tự dùng; 01 hệ thống giám sát và điều khiển; 01 hệ thống cáp điện cho trạm bơm Kênh Vàng 2.

– Thời gian bắt đầu: Năm 2014

– Thời gian hoàn thành: Năm 2015

– Mô tả chung: Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng trạm bơm Kênh Vàng 2” thuộc Hợp phần 2, dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)” do ADB tài trợ; được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng ký quyết định phê duyệt số 1401/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/06/2012. Dự án có 20 tổ bơm mỗi tổ bơm có công xuất 8.000 m3/h. Cùng với trạm bơm Nhất Trai và trạm bơm Văn Thái A chủ động tiêu úng cho 14.812 ha thuộc vùng Gia thuận, tỉnh Bắc Ninh;